Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY HANDLOWEJ www.b2b.angara.pl § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma Handlowa www.b2b.angara.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Platformę Handlową www.b2b.angara.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Platformy www.b2b.angara.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., 4.2. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 4.3. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. § 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE 1. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.b2b.angara.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy. 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.b2b.angara.pl umożliwiający utworzenie Konta. 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.b2b.angara.pl umożliwiający złożenie Zamówienia. 4. KLIENT – Usługobiorca, hurtownik będący Przedsiębiorcą, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. 6. PRODUKT – dostępna w Platformie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 7. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego (tj. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Platformy Handlowej. 9. PLATFORMA HANDLOWA – platforma Usługodawcy działająca pod adresem www.b2b.angara.pl 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Angara sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000886371, miejsce siedziby i adres do doręczeń: Hubala 7/12, 05-803 Pruszków, NIP: 5272951048, REGON: 388322102, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@angara.pl. 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy Handlowej. 12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy Handlowej. 13. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów. 14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. § 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA 1. Sprzedawca za pośrednictwem Platformy Handlowej www.b2b.angara.pl prowadzi sprzedaż hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców. 2. Produkty oferowane w Platformie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Platformy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Platformy podana jest w złotych polskich (PLN) i jest wartością netto lub brutto. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 5. Zamówienia można składać: 5.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Platforma www.b2b.angara.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok, 5.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie e-maila do handlowca, 5.3 telefonicznie u handlowca. 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek rejestracji Konta w Platformie Handlowej. 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Platformie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 8. Sprzedawca realizuje Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12:30, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 9. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu. 10. Zamówienia poprzez Platformę, mogą składać wyłącznie osoby odpowiednio do tego upoważnione przez Klienta. 11. Poprzez złożenie Zamówienia, osoba składająca Zamówienie oświadcza pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że posiada zgodę Klienta na dokonanie tej czynności, ponieważ jest pracownikiem firmy w imieniu, której składa Zamówienie lub pozostaje w innym stosunku prawnym z Klientem upoważniającym go do złożenia Zamówienia. § 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 7 Regulaminu. 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 4. Po weryfikacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przejęcie Zamówienia do realizacji. Zmiana statusu Zamówienia na „zrealizowane”, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Informacja o zmianie statusu Zamówienia przesyłana jest do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail informującej o zmianie statusu Zamówienia, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia. § 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 1.1. płatność przedpłatą na konto lub proformą na konto, 1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl), 1.3. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem, 1.4. płatność odroczona. 2. W przypadku płatności przedpłatą na konto lub proformą na konto wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 65 1600 1462 1865 8583 7000 0001, Angara sp. z o.o., Hubala 7/12, 05-803 Pruszków. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …” lub „Proforma nr …….”. 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. 4. W przypadku płatności odroczonej, wpłaty należy dokonać na konto i w terminie wskazanym przez Sprzedawcę na fakturze. 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży zgodnie z poczynionymi ze Sprzedawcą indywidualnymi ustaleniami. 6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 lub 1.2 niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu. 7. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży. § 6 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności, sposobu dostawy zakupionego Produktu oraz ilości produktów zamówionych przez Klienta. 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika: 2.1. czas kompletowania Produktów wynosi od 24 h do 7 dni (za wyjątkiem Zamówień preorder, w przypadku których czas kompletowania Produktów może wynosić do kilku miesięcy oraz Produktów domówionych przez Klienta na najbliższą dostawę, w przypadku których czas kompletowania zależny jest każdorazowo od terminu najbliższej dostawy i może wynosić nawet do 2 miesięcy) od momentu: a) zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy lub b) pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności albo c) przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem, d) dokonania odpowiednich i ostatecznych ustaleń między Sprzedawcą, a Klientem dotyczących płatności odroczonej. 2.2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). 3. Zamówienia preorderowe Klient może składać: 3.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Platforma www.b2b.angara.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok, 3.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie e-maila do handlowca, 3.3. telefonicznie u handlowca. 4. W przypadku Produktów preorderowych, data wysyłki wskazana w opisie Produktu jest datą przybliżoną i może ona ulec zmianie. O zmianie terminu – jego wydłużeniu lub skróceniu, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Klienta za pośrednictwem Konta Klienta, poczty elektronicznej lub poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na Platformie w opisie Produktu. 5. Zakupione w Platformie Handlowej Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej. 6. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki. 7. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 8. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktów, które jest spowodowane przez osoby trzecie np. przewoźnika oraz siłę wyższą np. lockdown, klęska żywiołowa. § 7 REKLAMACJA PRODUKTU 1. Reklamacja z tytułu gwarancji. 1.1. wszystkie Produkty oferowane w Platformie Handlowej posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 1.2. okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta, 1.3. dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu. 2. Reklamacja z tytułu rękojmi. 2.1. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., 2.2. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, 2.3. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@angara.pl lub poprzez system do składania reklamacji znajdujący się na Platformie, 2.4. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, 2.5. dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Redan - Angara Sp. z o.o. ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź, 2.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji, 2.7. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany produktu na wolny od wad. 2.8. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS. § 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 2. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym z zastrzeżeniem § 6 pkt 8. § 9 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Platformy Handlowej korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu, 1.2. prowadzenie Konta w Platformie Handlowej, 1.3. System Opinii, 1.4. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Platformie Handlowej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Platformy treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Platformy i prezentowanych w niej materiałów. § 10 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Platformie Handlowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę, 2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Platformie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji, 2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę, 2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę. 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu, 3.2. dostęp do poczty elektronicznej, 3.3. przeglądarka internetowa, 3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Platformy Handlowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. § 11 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Platformy Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@angara.pl. 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia. 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługodawcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób. § 12 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta), 1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@angara.pl, 1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu, 1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. § 13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.b2b.angara.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Angara sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000886371, miejsce siedziby i adres do doręczeń: Hubala 7/12, 05-803 Pruszków. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.b2b.angara.pl, bez zgody Usługodawcy. 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.b2b.angara.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Platformy Handlowej pod adresem www.b2b.angara.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Platformy pod adresem www.b2b.angara.pl użyte są w celach informacyjnych. § 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców. 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim bez istnienia ku temu odpowiedniej podstawy prawnej. 3. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Platformie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Platformy lub z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Platformy, w szczególności o przerwach w dostępie. 5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami: 5.1 za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Platformy, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej, 5.2 w związku z niewłaściwym korzystaniem z Platformy przez Usługobiorcę będącego Przedsiębiorcą oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Platformy, 5.3 za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów awarii i przerw w funkcjonowaniu Platformy lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców, 5.4 za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Platformy, a także utratę danych Usługobiorców będących Przedsiębiorcami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich, 5.5 za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Platformie, 5.6 za niemożność zalogowania się w systemie Platformy spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców będących Przedsiębiorcami, 5.7 za skutki związane z utratą hasła. § 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowy zawierane poprzez Platformę Handlową zawierane są zgodnie z prawem polskim. 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu. 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Przedsiębiorcą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 5. Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.
Zaufane Opinie IdoSell
4.96 / 5.00 25 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-28
Bardzo sprawna wysyłka. Towar bez zarzutu.
2023-04-13
Jestem zadowolona w 100% szybka i sprawna obsługa. Renata Szymańska Projektus
pixel